موضوعات: آشکارسازی، دزیمتری و طیف‌سنجی
تعداد عنوان ها: 9
رادن
فرید اصغری‌زاده؛ مجتبی کاکایی
مبانی دزسنجی در پرتوگیری خارجی
سید مهدی حسینی پویا
اندازه‌گیری و آشکارسازی تابش‌های هسته‌ای
سولفانیدس، شلدون لندزبرگر ؛ محمد هادی هادی‌زاده یزدی، رحیم کوهی فایق
220,000
طیف سنجی پلاسمای جفت‌شده‌ی القایی عملی
مریم صلاحی نژاد؛ جان دین ؛ مهدی طاهر نژاد
آشنایی با موارد لیانی و کاربردهای آن
زهرا درریز؛ بلسی، گرابمایر
90,000
طیف سنجی نشری ICP
محمود فیروززارع؛ یوآخیم نولته
130,000

 

 

 

 

login