موضوعات: چرخه سوخت و غنی‌سازی
تعداد عنوان ها: 9
فناوری خلأ
مهرداد داودی؛ عباس رشیدی؛ محمدحسن ملاح؛ سیدجابر صفدری؛ محمد قنادی مراغه؛ دی. جی هاکنال؛ آ موریس
300,000
فرآوری منابع اورانیم
محمد علی فیروززارع؛ مجتبی برخوردار بید گلی؛ داود قدسی نژاد؛ حسن زارع توکلی؛ سی. کی گوپتا؛ هارویندرپال سینگ
فناوری بستر سیال در فرآوری مواد
0 0؛ احد قائمی و محمدحسن خانی؛ گوپتا، ساتیامورثی
200,000
ایزوتوپ‌های پایدار و مبانی طراحی واحدهای غنی سازی
محمدقنادی مراغه ، سیدجابرصفدری، محمدحسن ملاح، ابراهیم معافی
70,000
چرخه‌ی سوخت هسته‌ای (از معدن تا پسمانداری)
محمد قنادی مراغه؛ پی. دی. ویلسون
100,000
غنی‌سازی اورانیم
محمد قنادی مراغه، سید جابر صفدری، علیرضا کشتکار، محمدحسن ملاح و ابراهیم معافی؛ استلیو ویلانی و همکاران
150,000
غنی‌سازی اورانیم با روش سانتریفیوژ گازی
محمد قنادی مراغه، سیدجابر صفدری، علیرضا کشتکار، محمد حسن ملاح، ابراهیم معافی
15,000
کانسارهای اورانیم گرمابی
آر.ای.ریچ، اچ.دی.هالند و یو.پیترسن؛ محمد یزدی و خالق خشنودی
30,000

 

 

 

 

login