موضوعات: شیمی هسته‌ای و رادیوشیمی
تعداد عنوان ها: 4
شیمی لانتانیدها و اکتنیدها
کاتن سایمون؛ شیدا انصار؛ قاسم شاهمرادی؛ سیمیندخت شیروانی آرانی، محمد قنادی مراغه ؛ سیدجواد احمدی
450,000
آزمایش های رادیوشیمی تجزیه ای
موزز اترپ، برند کان؛ محمد ماهانی؛ پگاه پژمان زاد
رادیوشیمی تجزیه ای
بی.کاهن ؛ سید جواد احمدی، سوده السادات سجادی، سیما عطار نصرتی، محمد قنادی مراغه
250,000
شیمی هسته‌ای نوین
رضا قلی ­پور پیوندی، محمد قنادی؛ لاولند، موریسی، تی. سیبورگ
200,000

 

 

 

 

login