موضوعات: کاربرد پرتوها
تعداد عنوان ها: 7
ائروسل های پرتوزا
کانستامتین پاپاستفانو؛ اصغر صدیق زاده، حسین یوسفی
100,000
فیزیک آنکولوژی پرتوی
اروین.ب.پودرگورشاک ؛ کوکب موسوی، لیلامقدم بنایم
روش های آنالیز هسته‌ای
فرید اصغری زاده
150,000
مبانی علم مواد در اثر تابش
گری استون واس؛ حمزه فراتی راد و محمد قنادی مراغه
کاربرد صنعتی رادیوایزوتوپ‌ها
حسین خلفی، فائزه رحمانی؛ گابور فولدیاک
110,000
کاربردهای عملیاتی رادیواکتیویته و تابش‌های هسته‌ای
لوینتال، گرهارت.سی؛ سیدپژمان شیرمردی، محمدقنادی مراغه
70,000
پرتودهی مواد غذایی اصول و کاربردها
احمد نوزادگلی کند حمزه فراتی راد
300,000

 

 

 

 

login