رادیوشیمی تجزیه‌ای

500,000 ریال
رادیوشیمی تجزیه‌ای که بر مبنای جداسازی شیمیایی و تعیین مقدار رادیونوکلیدها استوار است، می تواند به منزله‌ی رشته‌ی تخصصی علم هسته‌ای و رادیوشیمی به کار آید. این کتاب برای تدریس به دانشجویان رادیوشیمی تجزیه‌ای و استفاده کارشناسان آزمایشگاه مفید است.
login