محاسبات نرم و عصبی ـ فازی

70,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
این کتاب دستاوردهای بی‌نظیر از مفاهیم فازی ــ عصبی در قالب محاسبات نرم است. رهیافتی نوین در حوزه‌ی یادگیری و هوش ماشین است که شاید بی‌اغراق در کم‌تر منبع علمی و دانشگاهی نظیر آن بتوان مطالب موردنیاز دانشجویان را یکجا یافت.
login