حسابرسی و بازرسی مواد و مؤسسات هسته‌ای از دیدگاه پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

350,000 ریال
مطالعات این کتاب برگرفته از اسناد و مدارک آژانس بین­‌المللی انرژی اتمی در رابطه با مفاهیم پادمان، حسابرسی و کنترل مواد هسته­‌ای و تجارب اینجانب در زمینه­‌ی حسابرسی و بازرسی مواد هسته­‌ای در مؤسسات هسته­‌ای تحت پوشش پادمان آژانس بین­‌المللی انرژی اتمی است.
login