گرافیت، تولید و کاربردها

1,100,000 ریال
اهمیت انواع گرافیت و تنوع کاربردهای آن برکسی پوشیده نیست. این ماده در همه‌ی زمینه‌های زندگی بشر تأثیرگذار بوده و کاربردهای آن در علوم زندگی به اشکال مختلف دیده می‌شود. در این کتاب سعی شده است توجه حوزه علم و صنعت به سمت وسوی سرمایه‌گذاری مادی و معنوی برای تولید و تبدیل گرافیت جلب شود.
login