مدل‌سازی و شبیه‌سازی رفتار گاز درون ماشین سانتریفیوژ گازی جلد اول: بررسی روش‌های مدل‌سازی رفتار گاز

990,000 ریال
در این اثر ابتدا اغلب روش‌های ارائه‌شده برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی رفتار گاز معرفی‌شده و پس از آن، روش‌های قابل استفاده برای بررسی و کنکاش در رفتار گاز درون روتور ماشین سانتریفیوژ گازی شامل «روش‌های تحلیلی، عددی و ملکولی» به صورت جامع بیان شده است. امید است این مجموعه بتواند راهگشای دانشجویان، پژوهشگران و سایر علاقمندان به پژوهش در این عرصه باشد. همچنین شایان ذکر است که فصول و موضوعات این کتاب به گونه‌ای تنظیم و تدوین شده است که از مفاهیم ابتدایی آغاز شده و به تدریج وارد جزئیات و ظرایف و دقائق موضوع می‌شود. در این اثر انواع مدل‌ها‌، فرمول‌ها‌، ساختارها و ساز‌و‌کارهای اصلی راهبردی به روشنی و با وضوح کامل تشریح شده است. در پایان هر فصل نیز به منظور آموزش مفاهیم کلیدی، مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با موضوعات آن فصل از کتاب ارائه شده است.
جلد اول این کتاب شامل 14 فصل است که در فصول 1 تا 5‌، مفاهیم پایه، شامل آشنایی با ماشین سانتریفیوژ گازی پارامترهای اصلی در عملکرد ماشین و خواص فیزیکی گاز و در نهایت تقسیم‌بندی نواحی جریان گاز درون روتور بیان شده است. افزون بر این در فصول 6 و7‌، معادلات و مناسبات حاکم بر جریان گاز در ناحیه پیوسته و روش‌های حل عددی آ‌ن‌ها ـ که قابلیت استفاده برای شرایط و ابعاد هندسی مختلف را دارد ‌‌ــ ارائه شده است. اما در فصول 8 و 9‌، معادلات حاکم بر جریان گاز از دیدگاه ملکولی و روش‌های حل آن‌ها ــ که قابلیت استفاده برای شرایط و ابعاد هندسی مختلف را داردــ ذکر شده است. افزون بر این ، در فصل‌های 10‌، 11 و 12 به ترتیب به مدل‌سازی رفتار گاز درون روتور ماشین سانتریفیوژ با استفاده از روش‌های تحلیلی، عددی و ملکولی پرداخته شده است. در فصل 13 نیز مدل‌سازی رفتار گاز درون روتور ماشین سانتریفیوژ با ترکیب روش‌های "CFD" و "DSMC" بیان شده است. همچنین در آخرین فصل از این کتاب، مدل‌سازی رفتار گاز در فضای بین روتور و بدنه به روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در ضمن جلد دوم این کتاب در شرف تهیه بوده و بعد از اخذ مجوز‌های لازم در آینده منتشر خواهد شد.
login