فرآوری منابع اورانیم

،چرخه سوخت هسته‌ای، سلسله فرایندهای پیچیده صنعتی است که از اکتشاف،
استخراج، کانه‌آرایی و تولید کیک زرد، تولید هگزافلورید اورانیم، غنی‌سازی، ساخت میله‌ها
مجتمع‌های سوخت هسته‌ای، تولید برق، جداسازی اورانیم باقی‌مانده، پلوتونیم تولیدشده
و محصولات شکافت رادیواکتیو از سوخت مصرف‌شده‌ در رآکتور و استفاده‌ی مجدد از
عناصر جداسازی‌شده از پسماند های رادیواکتیو تشکیل شده است.
login