پروفسور حسابی و دانش اتمی ایران

400,000 ریال
چگونگی پیدایش علوم و صنایع مختلف در ایران، به دلیل عدم وجود یا شناسایی مدارک قابل استناد همواره با چالش‌های مختلفی همراه بوده است.در این کتاب به معرفی برخی فعالیت‌های پروفسور محمود حسابی، دانشمند برجسته‌ی ایرانی که نقش بسیار با اهمیتی در توسعه علوم نوین و از جمله ورود و توسعه دانش هسته‌ای به ایران را داشتند، به شیوه‌ی مستندنگاری پرداخته شده است.
login