انرژی حاصل از شکافت هسته‌ای

600,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
هدف اصلی این کتاب ارایه‌ی مقدمه‌‌ای قابل دسترس و فشرده از فیزیک و فناوری تولید انرژی از شکافت هسته‌ای و حاوی مطالب پایه برای یک درس دوره کارشناسی در این زمینه است. براین اساس، کتاب به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول که در سه فصل نخست ارایه شده، دربرگیرنده مبانی نیروهای هسته‌ای، خواص هسته‌ها، برخوردهای هسته‌ای، پایداری هسته‌ای رادیواکتیویته فرایند شکافت و کاربرد آن در تولید انرژی است. بخش دوم که در فصل‌های سوم تا ششم ارایه شده است، جنبه‌های بنیادی فناوری‌های رآکتور هسته‌ای، چرخه سوخت هسته‌ای، سلامت و مقررات رآکتور، ایمنی و پادمان، مدیریت و پسمانداری سوخت مصرف شده را دربر می‌گیرد.
login