رادیوردیاب‌ها در توسعه‌ی دارو

1,000,000 ریال
توسعه‌ی داروسازی یک زمینۀ کاملاً بین رشته‌ای است. استفاده از مطالعات رادیوردیاب‌ در زمینۀ ثبت داروها و همچنین جهت گیری قوی نسبت به رویکرد صنعتی یک هدف مهم است. این کتاب تنها به یک جنبه از توسعۀ دارو می‌پردازد. اما با این وجود از مرزهای زیست‌شناسی، شیمی و فیزیک عبور می‌کند. بنابراین محققان باید بسیار انعطاف‌ژذیر باشند و باید توانایی و تمایل داشته باشند که در زمینه‌هایی که قبلاً دانش یا تجربه کمی داشتند، سرمایه‌گذاری کنند. این یک بررسی عمیق نیست، بلکه بیشتر یک مرور کلی است. با این حال امید است که حتی باتجریه‌ترین دانشمند متابولیسم نیز این کتاب را منبع مفید برای ارجاع بدانند.
login