مدیریت پسماند پرتوزا و پاکسازی مکان‌های آلوده

1,000,000 ریال
این کتاب حاصل تلاش محققین از سراسر دنیاست و با دیدگاه کلی و مقدماتی برای مدیریت پسماندهای هسته‌ای و پاکسازی مکان‌های آلوده تهیه شده است که برای بسیاری از اندیشمندان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مناسب است. در این کتاب سیستم‌های طبقه‌بندی انواع پسماندهای پرتوزا، رویکرد اصلی مدیریت آنها و انتخاب فناوری مناسب استانداردهای بین‌المللی، مبانی و الزامات ایمنی، گزینه‌های فنی برای جریان‌های مختلف پسماند، مدیریت سوخت پرتودیده و ضرورت نگهداری ایمن آن، فناوری های اصلی تثبیت، توسعه‌ی فرم‌های پسماند پیشرفته و فناوری‌های فراوری و در نهایت اصول بدیهی ارزیابی کمی ایمنی / خطر و روش‌های تجزیه‌ی قطعی و احتمالی آن به طور دقیق و کامل بحث شده است.
login