اندازه‌گیری مقدمه‌ای بسیار کوتاه

400,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
اگر گمان می‌کنید که اندازه‌گیری تنها به طول و وزن و زمان و این‌گونه کمیت‌های فیزیکی محدود می‌شود؛ اگر روش‌های اندازه‌گیری‌ای را که هر روز به کار می‌گیرید سهل می‌شمارید و گمان می‌کنید همیشه بوده‌اند؛ اگر از آزمون‌ها و پرسشنامه‌های جورواجور و کلیشه‌ای خسته شده‌اید؛ اگر دانشجو، مهندس، پزشک، جامعه‌شناس، اقتصاددان یا سیاستمدار هستید؛ اگر به هر نحوی با اندازه‌گیری سروکار دارید؛ این کتاب را بخوانید!
login