حفاظت در برابر اشعه در رآکتورهای آب سبک

800,000 ریال
حفاظت پرتویی در رابطه با بهره‌برداری و نگهداری از رآکتور‌های آب سبک و سامانه‌های مهم از نقطه‌نظر پرتوی در آن‌ها،عوامل مؤثر بر شرایط پرتوی سامانه‌های مختلف و محیط پرتویی مرتبط با آن‌ها و نیز چشمه‌های تابش در تأسیسات رآکتور آب سبک و عوامل مؤثر بر اندازه‌ی آن‌ها و اقدامات کنترل آلودگی ناشی از چشمه‌های تابش و نیز سازوکار‌های کمینه‌سازی حضور و گسترش آلودگی پرتوزا مطرح شده‌اند.
login