فیزیک آنکولوژی پرتوی

با این که محور اصلی این کتاب در حوزه‌ی سرطان‌شناسی است؛ ولی بخش‌هایی از آن می تواند برای سایر رشته‌های پزشکی که پرتوهای یونیزان نه برای درمان بلکه برای تشخیص بیماری استفاده می شود نیز مفید باشد. محتوای مطالب برای فیزیک‌دان‌هایی که در زمینه‌ی مطالعات خطرهای پرتو و حفاظ‌سازی فعالیت می کنند نیز قابل استفاده است.
login