مبانی دزسنجی در پرتوگیری خارجی

900,000 ریال
در این کتاب سعی شده است به مفیدترین مباحث در زمینه‌ی دزسنجی با اجتناب از جزییات غیرضروری یا اثبات روابط پرداخته شود تا ساختاری با جذابیت و قابلیت درک بیش‌تر از دانش دزسنجی در ذهن مخاطب شکل گیرد.
login