دزیمتری به روش تشدید پارا‌مغناطیسی الکترون

500,000 ریال
این کتاب نخستین مجموعه‌ای است که در زمینه‌ی تشدید پارامغناطیس الکترون و دزیمتری از طریق آن، در کشور به رشته ی تحریر درآمده است.
login