مبانی علم مواد در اثر تابش

1,500,000 ریال
بسیاری از موضوعات ارایه‌شده در این کتاب نیاز به دانش پایه‌ای در زمینه‌هایی مانند ترمودینامیک، الاستیسیته و پلاستیسیته، سینتیک جامدات، ساختار کریستالی، تغییر شکل، شکست، خوردگی و ترک خوردگی تنشی دارد.
login