آشنایی با مواد لیانی و کاربردهای آن

580,000 ریال
این کتاب به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول برای کسانی است که شناختی از این موضوع ندارند، بنابراین به معرفی نظریه‌ی بسیار کلی از پدیده‌ی لیانی و مواد لیانی پرداخته شده است. در بخش دوم مروری نظری و کلی ارایه شده است از نمایش مرکز لیانی در تراز برانگیخته، احتمال‌های متعدد برای بازگشت بهتر از زمینه و ... در بخش سوم کتاب، نکات عمده‌ی مواد لیانی ارزیابی می‌شود که قابلیت استفاده در کاربردهای موردنظر را خواهند داشت.
login