مبانی پرتو‌داروهای پوزیترون‌دهنده

500,000 ریال
از زمان شروع نوشتار این کتاب تغییرات روز افزونی در تولید و کاربرد پرتوداروهای پوزیترون دهنده صورت گرفته است؛ ولی به هرحال اصول تولید و کاربرد برای این داروها ثابت است. کتاب حاضر رهگشای اولیه‌ی بسیاری از دانش پژوهان علاقمند است.
login