اندازه‌گیری و آشکارسازی تابش‌های هسته‌ای

500,000 ریال
مطالب این کتاب فقط تابش یوننده را دربرمی‌گیرد. به عبارتی این کتاب وسایل و راه‌های آشکارسازی، روش‌های تجربی و تحلیل نتیجه‌ها را برای آشکارسازی تابش‌های گستره‌ی انرژی نشان داده است.
login